Персональные страницы

Гончаров Руслан Егорович

Ученая степень и звание

Должность
Зам.декана факультета международных бизнес-коммуникаций

Публикации

2001

 1. Гончаров Р.Є. Механізми повернення «заборонених імен» (сучасне осмислення феномена М. Семенка) / Р.Є.Гончаров // Ex professo: Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. – Вип. 3. – С. 536 – 539.

 2002

 1. Гончаров Р.Є. М. Семенко: шлях до футуризму / Р.Є.Гончаров // Література. Фольклор. Проблеми поетики: Зб. наук. пр. / Редкол.: А. В. Козлов (відп. ред.) та ін. – К.: Твім інтер, 2002. – Вип. 14. – С. 651 – 657.

2006

 1. Гончаров Р.Є. Поетичний цикл Михайля Семенка „ЗОК”: створення ліричного героя „навиворіт” / Р.Є.Гончаров // Наук. зап. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. Літературознавство. / Редкол.: Л. Г. Фрізман (відп. ред.) та ін. – Х.: ППВ „Нове слово”, 2006. – Вип. 1 (45) – С. 82 – 88.
 2. Гончаров Р.Є. Ліричне „я” та образ міського простору в 3 віршах Михайля Семенка / Р.Є.Гончаров // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту. Сер. Літературознавство. Журналістика. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – Вип. 8 – С. 121 – 125.
 3. Гончаров Р.Є. Проблеми вивчення вимог до оформлення управлінської документації у викладанні дисципліни «Ділова українська мова» // Проблеми вдосконалення професійної підготовки фахівців з митної справи: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2006. – С. 158 – 159.

2007

 1. Гончаров Р.Є. Складники поетики простору в ліриці Михайля Семенка: традиційна китайська та японська поетика танка й хоку / Р.Є.Гончаров // Таїни художнього тексту: Зб. наук. пр. – Д.: Пороги, 2007. – С. 507 – 514.

2008

 1. Гончаров Р.Є. Проблеми організації науково-дослідної діяльності курсантів і студентів у системі підготовки фахівців для митної служби // Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2008. – С. 197 – 200.

2009

 1. Гончаров Р.Є. «Поема повстання»: монтаж як системотворчий принцип поетики Михайля Семенка-лірика / Р.Є.Гончаров // Таїни художнього тексту: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Н.І.Заверталюк (наук. ред.) та ін. – Д.: Пороги, 2009. – Вип. 9. – С. 88 – 98.
 2. Гончаров Р.Є. «Гімни  Св. Терезі» Михайля Семенка: жанрово-стильовий вимір історії кохання безбожника та черниці / Р.Є.Гончаров // Література в контексті культури: Збірник наукових праць. -  Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго. – 2009. – Вип. 19. – С. 66 – 73.

2010

 1. Гончаров Р.Є. Ситуативно-комунікативний принцип організації практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: Тези ІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. – Т.2. – С. 174 – 176.

2011

 1. Гончаров Р., Линник І. Еволюція теми пророка в українській літературі (від романтизму до модернізму) / Р. Гончаров, І. Линник // Східнослов’янська філологія : зб. наук. пр. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – Вип. 17. – Літературознавство. – С. 80–86. 
 2. Бондаренко Л., Гончаров Р. Кверо-футуризм Михайля Семенка як філософія мистецтва / Л. Бондаренко, Р. Гончаров // Літературознавчі студії. – Д. : Пороги, 2011. – Вип. 3. – С. 41 – 46.

2012

 1. Гончаров Р.Є., Федорова А.Є. Особливості художнього осмислення християнських догматів у драматургії Лесі Українки (за драматичним етюдом «Йоганна, жінка Хусова») / Р.Є. Гончаров, А.Є. Федорова // Література в контексті культури : зб. наук. праць / ред. кол.: В.А. Гусев (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничій дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 22 (2). – С. 84 – 89.

 2013

 1. Гончаров Р.Є. Лірика М. Семенка як перехідне художньо-естетичне явище / Р.Є.Гончаров // Літературознавчі студії : зб. наук. праць / ред. кол. :
 2. Г. Ф. Семенюк (відп. ред.) та ін. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – Вип. 37. – Ч. 1. – С. 165 – 174.

2014

 1. Методичні рекомендації щодо підготовки до поточного контролю з дисципліни «Історія української літературі (межа 19 – 20 століть)» / уклад. Р.Є. Гончаров – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. – 96 с.

2018

 1. Гончаров Р.Е. Поэтика танка и хокку в лирических миниатюрах Михайля Семенко / Р. Е. Гончаров // Картина мира через призму китайской и белорусской культур : сб. ст. науч.-практ. круглого стола, Минск, 15 дек. 2017 г. / редкол. :Н. В. Попок (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2018. – С. 72 – 76.
Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь