Belarus döwlet ykdysadyýet uniwersitetine

Okuwyň şertleri

Saýlan ugurlary boýunça daşary ýurt raýatlary belarus raýatlary bilen bir toparda okaýarlar. Okuw rus dilinde alnyp barylýar. Synaga goýberilmek üçin okuw meýilnamasyna laýyklykda hökmany ýagdaýda sapaklara gatnamaly.

Taýýarlaýyş bölüminde (okuw möhleti- 10 aý) daşary ýurt raýatlary okadylýa, ýagny mundan soňrada okuwyny Belarus Döwlet yksydasýyet uniwersitetinde rus dilinde dowam etmek isleýän, talyp,aspirant,magistrant hökmünde. öwretme toparlary 8-10 adamdan ybarat. Taýýarlaýyş bölüminiň dinleýjileri üçin Belarusiýanyň taryhy ýerlerine , Minsk şäheriniň teatrlaryna, muzeýlerine gezelenç gurnalyar.

Okuw ýylynyň soňunda taýýarlaýyş bölümini üstünlikli synaglaryny tabşyran diňleýjilerine Belarus döwlet ykdysadyýet uniwersitetiniň 1-nji kursuna ýa-da Belarus Respublikasynyň başga ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmek hukugyny berýän şahadatnama berilýär. Esasy fakultetleriň uçurymlaryna we magistrantlaryna halkara nusgada diplom berilyär.