Персональные страницы

Воронич Татьяна Владимировна

Ученая степень и звание
кандидат исторических наук

доцент

Должность
Доцент кафедры экономической истории

Публикации

2003

Торговля в Витебске на рубеже XIX - XX вв. // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Навукова-тэарэтычны часопіс. Серыя 3 : Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. 3/2003, С.7-12.

2007

Белорусская горожанка на рубеже XIX-XX вв. // Актуальные проблемы из исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья / Материалы международной научно-теоретической конференции, 19-20 апреля 2007 г.: В 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь. УО «Витеб. гос. ун-т имени П. М. Машерова»; Редкол.: В. А. Космач (гл. ред.) и др. - Витебск, 2007. - Ч. 1. - С. 360-362.

Общественные инициативы жителей Витебска на рубеже XIX-XX вв. // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: зборнік навук. артыкулаў / Гродз.дзярж. ун-т; рэдкалегія: І.П. Крэнь, І.В. Соркіна (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2007. С. 279-285.

2008

Городское хозяйство Беларуси на рубеже XIX-XX вв. //  Молодежь в науке-2007: приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі". В 4 ч. Ч. 2. Серия гуманитарных наук / редкол.: П. Г. Никитенко (гл. ред.), В. В. Гниломедов и др. - Минск: Белорус. наука, 2008. - 487 с. -С. 186-191.

2010

Гендерные стереотипы в городской рекламе // Працэсы ўрбанізацыі ў Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХІ ст.: зб. навук. арт. / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал. І.П. Крэнь,  І.В. Соркiна (адк. рэдактары) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2010. − 392 с. С. 101-112

2011

Прастытуцыя ў гарадах Беларусі: другая палова XIX – пачатак XX стст. / ARCHE пачатак. – 2011 – № 11 – С. 347-383.

Город и проституция: из истории повседневности Гродно (вторая половина XIX – начало XX вв.) / Гарадзенскі палімпсест 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. XV – XX ст. – Мінск, 2011. – 383 с. – С. 260-290.

2012

Царские власти в борьбе за моральность минчан: вторая половина XIX -- начало XX в. // Мінск і мінчане : дзесяць стагоддзяў гісторыі. Крыніцы па гісторыі горада. Сацыяльныя структуры і паўсядзённасць : (да 945-годдзя Мінска) : зб. навук. арт. / уклад. А.І.Груша; рэдкал. : А.А.Каваленя [і інш.]. -- Мінск : Беларус. навука, 2012 -- С. 305 - 321.

Криминальный мир губернского города Гродно: вторая половина 19 – начало 20 веков // Гарадзенскі палімпсест 2012. Людзі даўняй Гародні. XV – XX стст. / Пад рэд. А.Ф.Смаленчука, Н.У.Сліж. - Кракаў, 2013. – C. 252-268.

Спорт как элемент городской культуры (Витебск, конец XIX - начало XX в.) // Культура Беларусі: рэаліі сучаснасці: матэрыялы Міжнар. К 90 навук.-практ. канф. (Мінск, 12—13 чэрвеня 2012 г.) / рэдкал.: І. І. Крук (гал. рэд.), А. А. Галкін, І. Р. Голубева. — Мінск: Інстытут культуры Беларусі. Мінск, 2012. С. 148-154.

«…Воспрещается проба фруктов надкусыванием»: Обязательные постановления городской думы Витебска (конец XIX - начало XX в.) // Капыль: гісторыя горада і рэгіёна : да 360-годдзя надання Капылю прывілея на магдэбургскае права : зб. навук. артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А. А. Скеп"ян, А. А. Доўнар, І. В. Соркіна; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] - Мінск, 2012. С. 147-159.

2013

Самые «знаменитые» минчанки: история организации надзора за проституцией в Минске: вторая половина 19 – начало 20 в. // Знакамітыя мінчане. Постаці і роля жанчын у грамадскім і культурным жыцці Мінска і Міншчыны ў XIX − пачатку XX ст.: Матэрыялы VII беларуска-польскай навук. − тэарэт. канф.: Мінск, 26 красавіка 2012. / Польскі Інстытут у Мінску; навук. рэд. А. Вялікі і З. Вінніцкі. − Мінск: Выд. В.Хурсік, 2013. − С. 185-201;

2014

Чиновники и благотворительность: из жизни и деятельности Гродненского благотворительного общества вт. пол. XIX – нач. XX в. // Гарадзенскі соцыум: Гісторыя і памяць. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 9-10 лістапада 2013 г.) / Пад рэд. А. Краўцэвіча і А. Смаленчука. − Гародня, 2014. − С. 176-185;

Злоупотребления и мошенничества в розничной торговле городов и местечек Беларуси в конце XIX – начале XX в. // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. − Минск: БГЭУ, 2014. − Вып. 7. − С. 495-500;

Преступления в розничной торговле городов и местечек Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. // Трэці Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы. Том 3 (2014). – Kaunas: VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY PRESS, Lithuania, 2014. − С. 339–342;

Проституция в Минске (вторая половина XIX – начало XX в.) // Biuletyn Historii Pogranicza. − Bialystok. 2014. − № 14. − С. 5-34;

2015

Преступления в торговой сфере экономики городов и местечек Беларуси конца XIX – начала XX в. // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Ашмяны і Ашмянскі рэгіён: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А.А. Скеп’ян, А.Б. Доўнар; рэдкал.: А.А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – С. 290-299;

Афіцыйная хроніка здарэнняў у Гародні на прыканцы XIX – пачатку XX ст. / Гарадзенскі соцыум: Чалавек у прасторы горада. XV−XX стст.: Матэрыялы міжнароднай навуковай каферэнцыі (Гародня, 7-8 лістапада 2014 г.) / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука і А.К. Краўцэвіча. – Мінск: Зміцер Колас, 2015. –С. 150−164;

Мошенники Вильны (конец XIX – начало XIX в.) // Социальные группы и их влияние на развитие общества в XVI-XIX вв. = Grupy społeczne i ich wpływ na rozwój społeczeństwa w XVI-XIX wieku: сборник научных статей подготовлен на основе докладов участников международной конференции, состоявшейся в Интитуте истории Литвы 8-9 октября 2014 г. / Lietuvos istorijos institutas; составитель Т. Байрашаускайте. – Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – С. 363-383;

«Перспектива проходить курс гимназии … была мучительно тяжела…»: подлог и подделка документов об образовании в Вильне в конце XIX – начале XX в. // Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai / Lietuvos istorijos institutas; sudarytojai Olga Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. – С. 344-363;

2016

«Пирамиды Витебска»: санитарные обычаи белорусского города на рубеже XIX–XX вв. // Гарадзенскі соцыум. Горад і яго жыхары: партрэт на фоне эпохі. Х–ХХ стст.: зборнік навуковых артыкулаў / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука. − Мінск: Зміцер Колас, 2016. − С. 130-144;

Фальсификация продовольственных товаров в городах Беларуси на рубеже ХІХ–ХХ вв. // Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі: зборнік навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі; уклад.: А.А. Скеп’ян; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.] – Мінск: Беларуская навука, 2016. − С. 293-307;

2017

Создание и деятельность санитарных городских служб Витебска на рубеже XIX–XX вв. / Т. В. Воронич // Научые труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. Сборник научных статей. Выпуск 17. В трех частях. Часть 1. – Минск: РИВШ, 2017. − С. 38-45 и др.

Академия МВД Республики Беларусь Барановичский государственный университет Белорусский государственный университет культуры и искусств Белоруcский государственный университет транспорта Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Брестский государственный технический университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Академия управления при Президенте Республики Беларусь