Другая вышэйшая адукацыя

Другая вышэйшая адукацыя —
Ваш дакладны крок у кар'ерным росце!
АДУКАЦЫЙНЫЯ ПРАГРАМЫ
ДРУГАЯ ВЫШЭЙШАЯ АДУКАЦЫЯ
па завочной скарочанай форме навучанна
ФАКУЛЬТЭТ "ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА КíРАВАННЯ í БíЗНЕСУ"
вядучая нацыянальная бíзнес – школа Беларусí
ажыццяýляе прыем на завочную скарочаную форму навучання, на базе вышэйшай адукацыí, без уступных іспытаў, па вынíках конкурсу дакументаý.
Набор ажыццяýляецца по спецыяльнасцях:

Па сканчэннні навучання выпускнíкí атрымлíваюць
дыплом аб вышэйшай адукацыí дзяржаýнага ýзору
Абíтурыенты прад'яýляюць у прыемную камíсíю БДЭУ наступныя  дакументы:

 1. заяву на íмя рэктара па вызначанай форме;
 2. арыгíнал дыплома аб вышэйшай адукацыí í дадаткí да яго;
 3. копíю дыплома (2 копíí дадатку да дыплома) аб вышэйшай адукацыí;
 4. 2 фотаздымкí памерам 3х4 см;
 5. медыцынскую даведку по форме 1здр/у-10, вызначанай Мíнíстэрствам аховы здароýя, выдадзеную ý 2019 годзе;
 6. выпíску з працоýнай кнíжкí í (або) копíю грамадзянска-прававой дамовы, í (або) копíю пасведчання аб дзяржаýнай рэгíстрацыí íндывíдуальнага прадпрымальнíка:
 7. арыгíналы í копíí дакументаý, што пацвярджаюць права на палëгкí для атрымання вышэйшай адукацыí.
 8. пашпарт (арыгíнал) цí íншы дакумент, што сведчыць пра асобу (дазвол на жыхарства, пасведчанне ýцекача).

Дакумент, якí сведчыць пра асобу , прад'яýляецца абíтурыентам асабíста.

У выпадку немагчымасцí прыбыцця абíтурыента ва ýнíверсíтэт па ýважлíвай прычыне (захворванне, удзел у мíжнародных конкурсах í спаборнíцтвах, службовая камандзíроýка цí íншыя, не залежныя  ад абíтурыента акалíчнасцí, пацверджаныя дакументальна) дакументы можа падаць í запоýнíць заяву ад íмя абíтурыента:

Даведкавая íнфармацыя ý дапамогу тым, хто паступае для атрымання другой вышэйшай адукацыí:

 1. Заява (бланк)
 2. Узор запаýнення заявы
 3. Тлумачэннí да запаýнення некаторых документаý, якíя прадстаýляюцца абíтурыентамí ý Прыёмную камíсíю

  Прыемная камíсíя мае права дадаткова запытаць у абíтурыента дакументы, необходныя для прыняцця адпаведнага рашэння.

КАНТАКТЫ

ВШКБ

Адрас: пр. Партызанскі 22а, корпус 4

Тэл.: +375 17 209 78 41
+(375) 17 209-88-72 (прыёмная камiсiя)

Тэл.: +375 17 209 88 99
Факс: +375 17 368 01 60
Пошта: форма зваротнай сувязí
atp@bseu.by-метадыст

Пошта: vshub@bseu.by

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь