Вышэйшая школа кіравання і бізнесу

Дэкан:

Крычэýскí Сяргей Юр'евíч
кандыдат эканамíчных навук,
магíстр бíзнес-адмíнíстравання,
дацэнт

Факультэт утвораны Беларускíм дзяржаýным эканамíчным унíверсíтэтам у адпаведнасцí з загадам рэктара № 269-А от 16.06.93 г. í загадам Мíнíстэрства адукацыí Рэспублíкí Беларусь № 79 ад 22 сакавíка 1994 г. на базе Цэнтра прадпрымальнíцтва í кíравання, утворанага ý адпаведнасцí з загадам Мíнíстэрства адукацыí БССР ад 14 сакавíка 1991 г.

АРГАНIЗАЦЫЙНА-КIРАýНíЦКАЯ СТРУКТУРА ВШКБ:

Вышэйшая школа кíравання í бíзнесу (ВШКБ) - найбуйнейшая ý Беларусí бíзнес - школа. Гэта вядучы факультэт Беларускага дзяржаýнага эканамíчнага ýнíверсíтэта (БДЭУ) у галíне завочнай  дыстанцыйнай падрыхтоýкí спецыялíстаý з вышэйшай адукацыяй.

У 1993 годзе факультэт першым у краíне пачаý падрыхтоýку нацыянальнай дзелавой элíты па самых сучасных эканамíчных спецыяльнасцях, скарыстоýваючы перадавыя адукацыйныя тэхналогíí завочнай скарочанай падрыхтоýкí.

Менавíта тут  у 1993 г. упершыню  ý Беларусí была арганíзавана магíстратура па эканамíчных  спецыяльнасцях í дыплом Магíстра эканамíчных навук нацыянальнага ýзору №1 выдадзены ý 1996г.

В структуру школы входят:

Унікальныя магчымасці

У 2017 годзе ВШКБ пачала  падрыхтоýку  па íнавацыйных праграмах дыстанцыйнай адукацыí.

У наш час ВШКБ - самая шматпрофíльная бíзнес-школа ý Беларусí, якая займае 85% на рынку другой вышэйшай эканамíчнай адукацыí, 70% у сегменце дыстанцыйнай эканамíчнай адукацыí.

Да працы на факультэце таксама прыцягваюцца найбольш прызнаныя навукоýцы БДЭУ, вядучыя спецыялíсты Нацыянальнага банка, Мíнíстэрства фíнансаý, Мíнíстэрства эканомíкí, Нацыянальнага статыстычнага камíтэта, Мíнíстэрства замежных спраý , менеджары í спецыялíсты вядучых кампанíй Беларусí.


ВШКБ мае паспяховы  вопыт супрацоýнíцтва ý рамках программ TRANSFORM í TACIS з Турынскíм Унíверсíтэтам (íталíя), Лíëнскíм Унíверсíтэтам (Францыя), Браянт Унíверсíтэтам (ЗША), Манчэстэрскíм Унíверсíтэтам (Велíкабрытанíя), Банкаýскай Акадэмíяй Германíí (ФРГ), Вышэйшай Школай Бíзнесу Архуса (Данíя), Санкт – Пецярбургскíм унíверсíтам (Расíйская Федэрацыя).

Сярод  нашых выпускнíкоý - лíдары нацыянальнага бíзнесу, топ-менеджары буйнейшых кампанíй, кíраýнíкí í вядучыя спецыялíсты мíнíстэрстваý í ведамстваý, Нацыянальнага Банка РБ í вядучых камерцыйных банкаý.

Спецыяльнасці

Дыстанцыйная форма

Завочная скарочаная форма

Кантакты

Адрас: пр. Партызанскі 22а, корпус 4,
к. 205

Тэл.: +375 17 209 88 40 (дэкан),
Крычэýскí Сяргей Юр'евíч
 +375 17 209 78 42(зам. дэкана)
Баýдзей Аляксандр Львовíч

Факс: +375 17 209 78 29

Пошта: форма зваротнай сувязі

Сайт: http://bseu.by/hsmb/

 

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь