Кафедра камерцыйнай дзейнасці і рынку нерухомасці

Загадчык кафедры:

Климченя Людмила Сергеевна
кандыдат эканамічных навук,
дацэнт

Кафедра камерцыйнай дзейнасці і рынку нерухомасці з’яўляецца пераемніцай кафедры арганізацыі гандлю, якая як самастойная навукова-педагагічная структурная адзінка функцыянавала з 1978 года ў выніку разузбуйнення кафедры эканомікі і арганізацыі гандлю, заснаванай з першых дзён адкрыцця Беларускага дзяржаўнага інстытута народнай гаспадаркі імя В.У. Куйбышава.

Адкрыццё новых спецыяльнасцяў і спецыялізацый падрыхтоўкі, распрацоўка новых навучальных дысцыплін абумовілі перайменаванне кафедры арганізацыі гандлю ў 1992 г. у кафедру арганізацыі і кіравання прадпрыемствамі гандлю і паслуг, а ў 1997 г. – кафедру кіравання прадпрыемствамі гандлю і паслуг, у 2012 г. – кафедру камерцыйнай дзейнасці на ўнутраным і знешнім рынках. Сваё цяперашняе найменне кафедра атрымала у 2018 г.

Загадчыкамі кафедры плённа працавалі к. эк. н., праф., галоўны спецыяліст рэспублікі ў сферы арганізацыі і тэхналогіі гандлю В.М. Платонаў (1978-1991), д. эк. н., праф. М.І. Кабушкін (1991-1997), д. эк. н., праф. Г.А. Каралёнак (1997-2003), к. эк. н., дац. Г.Г. Гоцкі (2003-2014). З 2014 г. кафедрай кіруе к. эк. н., дац. Л.С. Клімчэня.

Кафедра ганарыцца тым, што менавіта з гэтага калектыву выйшаў адзін з рэктараў БДЭУ – прафесар Р.М. Карсека. У цяперашні час на кафедры працуюць 1 прафесар-кансультант, 1 прафесар, , 6 дацэнтаў і 3 асістэнты.

Спецыяльнасці

1-я прыступку

Магістратура

Кафедра з'яўляецца профільнай і выпускае спецыялістаў па спецыяльнасцях 1 - 25 01 16 "Эканоміка і кіраванне на рынку нерухомасці" з наданнем кваліфікацыі "Эканаміст-менеджар", 1-25 01 10 "Камерцыйная дзейнасць" спецыялізацыі "Камерцыйная дзейнасць на знешнім рынку" з наданнем кваліфікацыі "Эканаміст". Выкладчыцкі склад кафедры актыўна ўдзельнічае ў падрыхтоўцы эканамістаў шэрагу іншых спецыялізацый спецыяльнасці 1-25 01 10 "Камерцыйная дзейнасць"; таваразнаўцаў-экспертаў па спецыяльнасці 1-25 01 09 "Таваразнаўства і экспертыза тавараў"; таваразнаўцаў-эканамістаў па спецыяльнасці 1-25 01 14 "Таваразнаўства і гандлёвае прадпрымальніцтва", эканамістаў-менеджэраў па спецыяльнасці 1-25 01 13 " Эканоміка і кіраванне турысцкай індустрыяй».

На 2-й ступені вышэйшай адукацыі (магістратура) вядзецца паглыбленая падрыхтоўка па спецыяльнасцях «Эканоміка», «Камерцыя». Кафедра з'яўляецца якая выпускае па шэрагу магістарскіх праграм: «Камерцыя на знешнім рынку», «Эканоміка і кіраванне на рынку нерухомасці». Выпускнік атрымлівае ступень магістра эканомікі.

Кафедра забяспечаная высокакваліфікаванымі навукова-педагагічнымі кадрамі. У розныя гады на кафедры працавалі дактары эканамічных навук, прафесары А.С. Арцем'еў, І.Л. Акуліч, М.І. Кабушкін, Р.М. Карсека, працуюць Г.А. Каралёнак, В.М. Платонаў.

Вялікая ўвага надаецца падрыхтоўцы навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру і дактарантуру. За апошнія дзесяць гадоў на кафедры абароненыя 9 дысертацый на атрыманне вучонай ступені кандыдата эканамічных навук. У цяперашні час праходзяць навучанне 5 аспірантаў. Прафесар Каралёнак Г.А. узначальвае Навукова-педагагічную школу эканомікі і кіравання ў гандлі.

Вучэбна-метадычная праца

Дысцыпліны

На 1-ступені вышэйшай адукацыі за кафедрай замацаваныя наступныя навучальныя дысцыпліны:

У межах магістарскай падрыхтоўкі за кафедрай замацаваныя навучальныя дысцыпліны:

У навучальным працэсе шырока выкарыстоўваюцца новыя адукацыйныя тэхналогіі, што забяспечваюць адзінства навучальнага і навуковага працэсаў (тэставанне, бізнес-гульні, кейс-метады, мультымедыйныя прэзентацыі, самастойная праца студэнтаў). Кафедрай створаны філіял на базе Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь. Да навучальнага працэсу прыцягваюцца галоўныя спецыялісты Дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага цэнтра маркетынгу і кан'юктуры цэн МЗС Рэспублікі Беларусь, Галоўнага кіраўніцтва спажывецкага рынку Мінгарвыканкама, Беларускай рэспубліканскай гандлёва-прамысловай палаты, ТАА «Твая сталіца», ТАА «Бізнес-школа тут і зараз» і інш.

Навучальныя і вучэбна-метадычныя выданні і комплексы

Навуковая праца

Навуковыя даследаванні выконваюцца па дагаварах-падрадах. У 2015 г. выконвалася тэма "Распрацоўка праграмы развіцця персаналу ААТ "Прадтавары". У 2016-2020 гг. выконвалася навуковая тэма па замове Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь «Распрацоўка навукова-метадычных і практычных рэкамендацый па прасоўванні беларускай прадукцыі на рынкі краін-удзельніц АЭП». З 2021 г. у рамках Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў "Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы" на 2021-2025 гады выконваецца навуковая тэма "Фарміраванне механізму прасоўвання тавараў беларускіх вытворцаў на сусветны рынак з дапамогай электроннага гандлю". Толькі за апошнія пяць гадоў супрацоўнікі апублікавалі больш за 110 навуковых артыкулаў, шэраг манаграфій.

Кафедра супрацоўнічае з шэрагам айчынных і замежных вышэйшых навучальных устаноў: Расійскім эканамічным універсітэтам ім. Пляханава, Познаньскім эканамічным універсітэтам (Польшча), Беларускім гандлёва-эканамічным універсітэтам спажывецкай кааперацыі і інш.

Кафедрай падрыхтаваны шэраг навучальных і навуковых публікацый:

 1. Продвижение белорусских товаров и услуг на потребительский рынок / Г.А. Короленок [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.А. Королёнка. — Минск: РИВШ, 2021. — 288 с.
 2. Короленок, Г.А. Продвижение инновационных продуктов питания на потребительский рынок: теория и практика / Г.А. Короленок, О.Ю. Остальцева. – Минск: БелНИИТ «Транстехника», 2021. — 254 с.
 3. Жилая и нежилая недвижимость: учебно-методич. пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-25 01 16 «Экономика и управление на рынке недвижимости [Электронный ресурс] / [Л.С. Климченя и др.]; под ред. Л.С. Климчени. — Минск: БГЭУ, 2021. — 248 с.
 4. Короленок, Г.А. Менеджмент торговли, общественного питания и недвижимости: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Коммерческая деятельность", "Экономика и управление на рынке недвижимости" / Г. А. Короленок. ─ Минск: БГЭУ, 2020. - 208 с.
 5. Короленок, Г.А. Менеджмент торговли, общественного питания и недвижимости: учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальностям "Коммерческая деятельность", "Экономика и управление на рынке недвижимости" / Г. А. Короленок. ─ Минск: БГЭУ, 2020. - 208 с.
 6. Королёнок, Г.А. Внешнеторговые отношения Республики Беларусь: монография / Г.А. Короленок, Т.А. Осипович. – Минск: РИВШ, 2015. – 346 с.
 7. Королёнок, Г.А. Менеджмент в торговле: учебник / Г.А. Короленок, Г.Г. Гоцкий. – Минск: БГЭУ, 2012. – 335 с.
 8. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / под ред. Л.С. Климчени. – Минск: Амалфея, 2017. – 188 с.
 9. Платонов, В.Н. Организация и технология торговли: учебник для высших учеб. заведений / В.Н. Платонов, Л.С.Климченя. – Минск: БГЭУ, 2017. – 426 с.
 10. Уриш, И.В. Организация и технология общественного питания / Уриш И.В., Стасюкевич С.В. – Минск: БГЭУ, 2016. – 410 с.
 11. Флерко С.Л.  Коммерческая деятельность: практикум / С.Л. Флерко. – Минск: Мисанта, 2013. –  117 с.
 12. Ромина А.Г. Коммерческая деятельность: учеб. пособие / А.Г. Ромина. – Минск: БГЭУ, 2009. – 316 с.
 13. Климченя Л.С., Бобровская О.А., Лагойко В.В. Организация и технология торговли: практикум / Л.С. Климченя, О.А. Бобровская, В.В. Лагойко. – Минск: БГЭУ, 2008. – 235 с.
 14. Климченя Л.С. Электронная коммерция: учеб. пособие / Л.С. Климченя. – Минск: Вышэйшая школа, 2004. – 191 с.
 15. Уриш И.В. Теоретико-методологические аспекты развития экспортного потенциала Республики Беларусь (на примере льняного комплекса Республики Беларусь: монография / И.В. Уриш. – Минск: Современные Знания, 2007. – 196 с.
 16. Уриш И.В. Организация внешнеторговой деятельности: практикум / И.В. Уриш, С.В. Стасюкевич, М.М. Еременко. – Минск: БГЭУ, 2008. – 235 с.

Кантакты

Адрас: ул.Свярдлова 7, корпус 5,
к. 305

Тэл.: +375 17 209 79 83

Пошта: форма зваротнай сувязі

 

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь