Кафедра эканомікі гандлю і паслуг

Загадчык кафедры:

Мiкулiч Iнеса Мечыславауна
кандыдат эканамічных навук
дацэнт

Кафедра эканомікі гандлю і паслуг як самастойная навукова-педагагічная структурная адзінка функцыянуе з 16 чэрвеня 1933 года з моманту стварэння Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (да студзеня 1992 г. Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя В. У. Куйбышава). У 1933 годзе гэта была "кафедра эканомікі і планавання савецкага гандлю", з 1934 года – "кафедра савецкага і кааператыўнага гандлю" (загадчык – дацэнт Ф.П. Садоўскі). З 1959 года – "кафедра эканомікі і арганізацыі гандлю" (загадчык – д. э. н., прафесар Арцем'еў А.С.), з 1978 года – гэта "кафедра эканомікі гандлю" (загадчык – Сакалова М.Ф., Валевіч Р.П. , Шэлег Н.С., Мікуліч І.М.), а з 1 ліпеня 2016 г. – "кафедра эканомікі гандлю і паслуг".

Кафедра эканомікі гандлю і паслуг увесь час развіваецца. У цяперашні час на кафедры працуюць 16 выкладчыкаў: 1 доктар эканамічных навук, прафесар; 1 кандыдат эканамічных навук, прафесар; 11 кандыдатаў эканамічных навук; 1 кандыдат фізіка-матэматычных навук;  2 асістэнты.

Да 1990-х гг. падрыхтоўка кандыдатаў навук па эканоміцы гандлю вялася, у асноўным, у вну Расіі, Украіны. У апошнія гады кафедра папаўняецца пераважна выпускнікамі уласнай аспірантуры.

Спецыяльнасці

1-я прыступку

Магістратура

Аспірантура

Кафедра эканомікі гандлю і паслуг выпускае спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па двух спецыялізацыях: 1-25 01 10 18 "Камерцыйная дзейнасць на прадпрыемстве грамадскага харчавання", 1-25 01 10 02 "Камерцыйная дзейнасць на рынку тавараў народнага спажывання" (на базе агульнай сярэдняй , сярэдняй спецыяльнай) спецыяльнасці "Камерцыйная дзейнасць" і забяспечвае метадычнае кіраўніцтва па названай спецыяльнасці ў межах навучальна-метадычнага аб'яднання Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Атрыманне адукацыі па спецыяльнасці "Камерцыйная дзейнасць" дазваляе атрымаць шырокую адукацыю, якая дазваляе працягнуць навучанне ў магістратуры па любой спецыяльнасці. На кафедры паспяхова працуе магістратура (навукова- і практыка-арыентаваная) і аспірантура. Кафедрай ажыццяўляецца навучанне магістрантаў:

1) спецыяльнасць 1-25 80 01 "Эканоміка" прафілізацыя «Эканамічнае і антыманапольнае рэгуляванне».

2) спецыяльнасць 1-25 80 09 «Камерцыя» па наступных прафілізацыях:

Падрыхтоўка кадраў вышэйшай кваліфікацыі праз аспірантуру вядзецца па спецыяльнасці 08.00.05 – "Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай" як для ўласных мэтаў, так і для іншых вну Рэспублікі Беларусь, іншых кафедраў БДЭУ, установаў і арганізацый краіны.

У мэтах забеспячэння высокай якасці падрыхтоўкі спецыялістаў заўсёды ўдасканальваецца навучальны працэс: распрацаваны адукацыйны стандарт спецыяльнасці, тыпавыя і навучальныя планы; абнаўлены вучэбна-метадычныя комплексы па вучэбных дысцыплінах і прадметах, па выніках навукова-даследчай работы выкладчыкаў кафедры распрацаваны новыя курсы, што адлюстроўваюць працэсы фарміравання рынкавай эканомікі, тэндэнцыі змянення метадалогіі і методыкі гаспадарання, развіцця міжнароднага гандлю, сусветнай гаспадаркі; сабраны банк першаснай і статыстычнай інфармацыі пра дзейнасць галіны і асобных гандлёвых арганізацый. Выкладчыкі кафедры ўвесь час працуюць над фарміраваннем у студэнтаў ўстойлівых прафесійных ведаў дзеля таго, каб выпускнікі БДЭУ атрымлівалі дыплом вну, як высокакваліфікаваныя эканамісты здольныя вырашаць важныя дзяржаўныя і гаспадарчыя задачы ды вырашаць праблемы развіцця спажывецкага рынку краіны, гандлёвага і рэстараннага бізнесу.

На кафедры да чытання лекцый і кіраўніцтва дыпломнымі працамі і іншай педагагічнай і навукова-даследчай працы шырока прыцягваюцца практыкі і супрацоўнікі навуковых установаў Беларусі і г. Мінска: спецыялісты і кіраўнікі Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь, Парламенцкага Сходу Саюза Беларусі і Расіі, Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, Галоўнага кіраўніцтва спажывецкага рынку Мінгарвыканкама, навуковыя супрацоўнікі інстытута эканомікі НАН Беларусі, навукова-даследчага інстытута Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, НДІ Белкаапсаюза, Беларускай гандлёва-прамысловай палаты і інш.

Вучэбна-метадычная праца

Дысцыпліны

За кафедрай эканомікі гандлю і паслуг замацаваны наступныя дысцыпліны:
I ступень

II ступень

У навучальным працэсе шырока выкарыстоўваюцца новыя адукацыйныя тэхналогіі, якія забяспечваюць адзінства навучальнага і навуковага працэсаў, тэставанне, дзелавыя гульні, кейс-метады, рашэнне рэальных гаспадарчых сітуацый, рэйтынгавая ацэнка паспяховасці студэнтаў, мультымедыйныя прэзентацыі, раздатачны матэрыял, напісанне даследчых рэфератаў, эсэ па найважнейшых тэмах, правядзенне студэнцкіх канферэнцый па завяршэнні вывучэння асобных дысцыплін, абарона курсавых работ у камісіях з выкарыстаннем сучасных інфармацыйных  тэхнологiй, перадабарона дыпломных прац. Практыку студэнты праходзяць на найбуйнейшых прадпрыемствах рэспублікі, што займаюць галоўнае месца ў сваёй сферы.

Навучальныя і вучэбна-метадычныя выданні і комплексы

Навуковая праца

За гады функцыянавання кафедры склалася некалькі напрамкаў навуковай працы – эканамічная ацэнка стану і прагназавання спажывецкага рынку і яго інфраструктуры ў сучасных умовах глабалізацыі і інтэграцыі, інавацыі ў гандлі і грамадскім харчаванні, распрацоўка метадалогіі гаспадарання ў гандлёвай галіне і пошук шляхоў павышэння эфектыўнасці дзейнасці гандлёвых арганізацый, праблемы міжнароднага гандлю і эканамічнай інтэграцыі, праблемы гасцінічнага і рэстараннага бізнесаў, эканомікі прадпрыемстваў прыдарожнага сэрвісу і хуткага абслугоўвання.

Да кафедральных навуковых даследаваннях шырока прыцягваюцца студэнты, магістранты, аспіранты. Вынікі выкананых навуковых даследаванняў кафедры выкарыстаныя пры падрыхтоўцы манаграфій, падручнікаў, навучальных дапаможнікаў, агучаныя на шматлікіх міжнародных навукова-практычных канферэнцыях, апублікаваныя ў іх матэрыялах, навуковых зборніках, часопісах. Вынікі даследаванняў сталіся асноватворнымі для многіх навуковых і навучальна-метадычных публікацый.

Кафедрай падрыхтавана і апублікавана мноства навуковых выданняў, артыкулаў, дакладаў, сярод якіх за апошні час можна вылучыць:

 1. Бизнес-планирование: учеб. пособие с грифом Министерства образования Республики Беларусь / А.В. Владыко, Р.П. Валевич. – Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 455 с.
 2.  Конкурентоспособность организации: практикум / С.О. Белова, С.Н. Лапина, И.А. Леднёва, О.Б. Пароля-Тесленок. – Минск: БГЭУ, 2018. – 199 с.
 3. Концептуальные подходы к исследованию потребительского рынка (в условиях формирования ЕЭП): монография / Н.С. Шелег, И.М. Микулич [и др.]. – М.: СИА, 2012. – 132 с.
 4. Лапина, С.Н. Управление результативностью труда: теория, методология, практика : моногр. / С.Н. Лапина. Lambert Academic Publishing. – Germany. – 2017.
 5. Международная торговля: учеб. пособие / Н.С. Шелег [и др.]; под ред. Шелега Н.С., Енина Ю.И. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 496 с.
 6. Прыгун, И.В. Экономика торговой организации: лабораторный практикум / И.В. Прыгун, С.И. Кабушкина. – Минск: БГЭУ, 2016. – 167 с.
 7. Прыгун, И.В. Экономика торговой организации: лабораторный практикум / И.В. Прыгун, С.И. Кабушкина. – 2-е изд. – Минск: БГЭУ, 2017. – 179 с.
 8. Стратегия развития потребительского рынка с учетом глобализации и интеграции: монография / Н.С. Шелег, И.М. Микулич и др., 2014. – М.: СИА. – 193 с.
 9. Шелег, Н.С., Енин, Ю.И. Инфраструктура товарного рынка: учеб. пособие / Н.С. Шелег, Ю.И. Енин. – Минск, 2012. – 412 с.  
 10. Шелег Н.С., Шелег С.Н. Современные тенденции развития внешней торговли Беларуси : моногр. / под. ред. Н.С. Шелега. – Минск: СИА, 2017. – 136 с.
 11. Экономика гостиниц и ресторанов: практикум / О.П. Ефимова-Стадник [и др.]; под ред. О.П. Ефимовой-Стадник. – Минск: БГЭУ, 2013. – 206 с.
 12. Экономика организаций торговли: учеб. пособие / под ред. Р.П. Валевич, Г.А. Давыдовой. – Минск: БГЭУ, 2010. – 671 с.
 13. Экономика торговли : учеб. пособие / Н.С. Шелег [и др]; под общ. ред. Н.С.Шелега, Р.П. Валевич. – Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 559 с.
 14. Пацай Л.С. Оценка потребительского рынка Республики Беларусь в условиях интеграции : моногр./ Л.С. Пацай. Lambert Academic Publishing. - Germany. – 2018. – 239 с.
 15. Шелег, Н.С. Шелег, С.Н. Экспертиза и инспектирование проектов и объектов недвижимости: моногр.  / Н.С. Шелег, С.Н. Шелег. – М.: СИА, 2019. – 136 с.
 16. A.I. Yerchak, I.M. Mikulich , V.A. Gavrilenko , M.S. Trofimova Peculiarities Of Management In Regulation Of Minimum Prices For Strong Alcoholic Beverages / The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS). – 2019. – № 40. – P. 358-368. (Web of Science)
 17. A.I.Yerchak, I. M. Mikulich , V. A. Gavrilenko , M. S. TrofimovaExternal Reference Pricing: The Market Of Medicines In The Republic Of Belarus / The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS). – 2019. № 77. – Р. 262–268.
 18. Микулич, И.М., Ерчак, А.И., Гавриленко, В.А., Трофимова, М.С. Обоснование и особенности внедрения внешнего референтного ценообразования на рынке лекарственных средств Республики Беларусь // BENEFICIUM. – 2020. – 2(35). – С 4–15.
 19. A.I. Yerchak, I.M. Mikulich, V.A. Gavrilenko , M.S. Trofimova Specific Features and Problem Aspects of Adapting the Taxi Market Regulatory Mechanism to Business Models Built on Digital Platforms  // Proceedings of International Scientific and Practical Conference "Russia 2020 - a new reality: economy and society" . – 2021.  – Р. 182–187.

Выпускнiкi кафедры у цяперашнi час займаюць асноуныя пасады у розных мiнiстэрствах i ведамствах, галоуных кiраунiцтвах дзяржауных прадпрыемствау, галоуных гандлёвых арганiзацыях традыцыйнай рознцы г. Мiнска ААТ "ГУМ",ААТ "ЦУМ Мiнск", у кiраунiцтве найбуйнейшых гандлёвых сетак, такiх як Еураопт (ТАА "Еурагандаль"), Карона (ТАА "Тытунь-Iнвест") i iнш. Шмат у чым ад ix рашэнняу залежыць сучаснасць i будучыня гандлёвага бiзнесу у Рэспублiцы Беларусь.

З мэтай умацавання навуковых сувязяў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта з Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь з 4 студзеня 2019 года на базе кафедры эканомікі гандлю і паслуг факультэта камерцыі і турыстычнай індустрыі пачала функцыянаванне галіновая лабараторыя антыманапольнага і цэнавага рэгулявання, рэгулявання ў галіне гандлю.

Кантакты

Адрас: ул.Свярдлова 7, корпус 5,
к. 207

Тэл.: +375 17 209 79 80

Пошта: ketor@bseu.by

Белорусский государственный университет культуры и искусств Белорусская медицинская академия последипломного образования Белорусский государственный медицинский университет Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет Гомельский государственный университет имени П.О.Сухого Гродненский государственный аграрный университет Гродненский государственный медицинский университет Гродненский государственный университет имени Я.Купалы Могилёвский государственный университет продовольствия Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина Университет гражданской защиты МЧС РБ Могилевский институт МВД Академия управления при Президенте Республики Беларусь